Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Cześć Ofiarom Holokaustu.

Stajemy przed Wami w ciszy, pokorze i poczuciu zobowiązania. Bo naszym, polskim obowiązkiem jest szczera pamięć, pełna współczucia i niegasnącej grozy.

Naszym, polskim obowiązkiem jest dojrzałe uniesienie tej pamięci, z całym jej ciężarem.

Naszym, polskim obowiązkiem jest reagowanie na próby zniekształcania historii i na każdy współczesny przejaw antysemityzmu.

///

In homage to the Victims of the Holocaust, we stand before you in silence, humbled, and with a strong sense of commitment.

Because our duty as Poles is to show sincere remembrance, and deep compassion for untold horrors.

It is our duty as Poles to grieve and confront these memories, and all that they entail.

Our duty as Poles is to thwart attempts to distort history and all manifestations of anti-Semitism.

#solidarityintruth
#prawdaipojednanie

English, Polish & Hebrew


Open letter addressed to international public opinion, at the initiative of the civic NGOs in Poland. 

We are writing to you from Poland.

And from many other places in the world, where we live, study and work. We, the Poles, who do not agree with how current policy casts a pall over the Polish-Jewish relations developed over the years. We write to all of you who look at Poland today with disbelief, sadness or anger.

We write because we want you to know that regardless of how radical and inappropriate the positions of Polish authorities or certain groups are, these are not the positions and views of us all. We ask that you keep current politics in perspective, although we know how difficult this may be.

There are millions of people in our country for whom the Polish-Jewish dialogue and the truth about common history are important. We write to you as friends to friends, so that you may know that we are there, in Poland and the times that history and heritage bound us, and that we are also bound together in daily life and the future.

The Holocaust was an unimaginable tragedy of the Jewish people – a great failure of humanity. Today, instead of maintaining humility and respect for its victims, attempts are being made to divide us, Jews and Poles.
A law has been ratified by the Polish parliament, which provides imprisonment for speech, statements are being made that seek to whitewash Poles’ involvement in the Holocaust, thoughtless actions are being taken by politicians that arouse anti-Semitic sentiment – all this is not being done in our name.

There are more of us, people who think like us, who, seeing what is happening now, feel anger.

#SOLIDARITYINTRUTH
#TRUTHandRECONCILIATION

We may feel bitterness, we may feel sadness, we may feel rage, but all together we want to say: enough of the silence and divisiveness. We will not allow the years of  reconciliation to be destroyed. Only complete truth and solidarity can be the foundation of our co-existence.

Truth, because the pride in those Poles who heroically helped the Jews will not obscure the wrongs that Jews confronted in Poland, including from citizens of our country. We want the whole truth about the Holocaust, however painful it may be. Remembrance of millions of Jews, citizens of Poland, murdered during the war, teaches us to learn from the past.

As in years past, today is also about solidarity. It is about solidarity in seeking the truth, solidarity with the descendants of Holocaust victims, solidarity with the people expelled from home in 1968, and solidarity in the face of anti-Semitism.

We are united by more than a thousand years of common history; Jews are and have been Poles for hundreds of years. They created and continue to create our common country. Anti-Semitism is also aimed at us because it is aimed at people and freedom of speech. That is why we want to say it loud and firmly – NO TO ANTISEMITISM. No to misrepresenting history.

That is why we should all unite at this particular time around the truth about those terrible times. So that they may never be repeated. Truth and solidarity are the only ways we can return together to the path of reconciliation so needed by both our nations.


List otwarty adresowany do międzynarodowej opinii publicznej z inicjatywy polskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Piszemy do Was z Polski.

I z wielu innych miejsc na świecie, gdzie mieszkamy, studiujemy, pracujemy.
My, czyli Polki i Polacy, którzy nie godzą się z tym, jak bieżąca polityka kładzie się cieniem na budowanych przez lata relacjach polsko-żydowskich. Do Was, czyli do wszystkich tych, którzy patrzą dziś na Polskę – z niedowierzaniem, smutkiem czy złością.

Piszemy, bo zależy nam, żebyście wiedzieli, że niezależnie od tego jak radykalne i niewłaściwe są stanowiska polskich władz czy niektórych środowisk, nie są to stanowiska i poglądy nas wszystkich. Prosimy, choć wiemy, jakie to trudne – patrzcie na tę bieżącą politykę z dystansem.

W naszym kraju są miliony ludzi, dla których dialog polsko-żydowski i prawda o wspólnej historii są ważne. Piszemy do Was jak przyjaciele do przyjaciół. Żebyście wiedzieli, że jesteśmy – w Polsce i wszędzie tam, gdzie łączy nas nie tylko historia i korzenie, ale też wspólna codzienność i przyszłość.

Holokaust był niewyobrażalną tragedią narodu żydowskiego – wielką porażką człowieczeństwa. Dziś, zamiast zachować pokorę i szacunek dla jego ofiar, próbuje się używać tych tragicznych wydarzeń by nas – Żydów i Polaków – dzielić.

Przyjęta przez polski parlament ustawa, która przewiduje karanie pozbawieniem wolności za słowa; wypowiedzi, których celem jest wyparcie udziału Polaków w Zagładzie; nieprzemyślane działania polityków, które wzbudzają antysemickie nastroje – to wszystko nie dzieje się w naszym imieniu. Jest nas więcej, ludzi którzy myślą podobnie jak my, którzy widząc co się teraz dzieje, czują złość.

#SOLIDARITYINTRUTH
#PRAWDAIPOJEDNANIE

Możemy czuć gorycz, możemy czuć smutek, możemy czuć wściekłość, ale wszyscy razem chcemy powiedzieć: dosyć przemilczania i dosyć dzielenia. Nie pozwolimy zniweczyć lat pracy nad pojednaniem. Tylko pełna prawda i solidarność może stanowić fundament naszego współistnienia.

Prawda, bo duma z tych Polek i Polaków, którzy heroicznie pomagali Żydom, nie przesłania nam krzywd, które Żydów w Polsce spotkały. Również ze strony obywateli naszego kraju. Chcemy całej prawdy o Holokauście, jakkolwiek nie byłaby ona bolesna. Pamięć o milionach Żydów, naszych współobywateli, zamordowanych w czasie wojny, uczy nas wyciągania lekcji ze wspólnej przeszłości.

Tak jak przed laty, dziś też chodzi o solidarność. O solidarność w szukaniu prawdy, o solidarność z potomkami ofiar Holokaustu, o solidarność z wypędzonymi z domu w 1968 r., o solidarność w obliczu antysemityzmu.

Łączy nas ponad tysiąc lat historii, Żydzi są i byli Polakami przez setki lat. Tworzyli i tworzą nasz wspólny kraj. Antysemityzm jest wymierzony także w nas, bo jest wymierzony w ludzi i wolność słowa. Dlatego chcemy powiedzieć głośno i stanowczo: NIE DLA ANTYSEMITYZMU. Nie dla przekłamywania historii.

W tym szczególnym momencie powinniśmy wszyscy zjednoczyć się wokół prawdy o tamtych straszliwych czasach. Po to, by już nigdy nie mogły się one powtórzyć. Prawda i solidarność – tylko w ten sposób możemy razem powrócić na drogę do pojednania, którego oba nasze narody tak bardzo potrzebują.


 

 מכתב פומבי המופנה לדעת הקהל הבין לאומי, ביוזמת הארגונים החוץ ממשלתיים בפולין.

אנו כותבים מפולין וממקומות רבים אחרים בעולם, שבהם אנו חיים, לומדים ועובדים. אנחנו, הפולנים שאינם מסכימים עם המדיניות הנוכחית לגבי היחסים בין פולין ליהודים אשר התפתחה לאורך השנים. אנחנו כותבים  לכל מי שמסתכל היום על פולין בחוסר אמון, עצב או כעס. אנחנו כותבים מפני שאנו רוצים שתדעו שלמרות העמדות הרדיקליות והבלתי הולמות של שלטונות פולין וקבוצות מסוימות, אלה לא העמדות והשקפות של כולנו. אנו מבקשים שתביטו על הפוליטיקה הנוכחית מתוך מרחק, אם כי אנו יודעים עד כמה הדבר יכול להיות קשה.
יש מיליוני אנשים בארצנו שעבורם הדיאלוג היהודי-פולני והאמת על ההיסטוריה המשותפת הינו דבר חשוב. אנו כותבים לכם כחברים אל חברים, כדי שתדעו שאנחנו קיימים, בפולין ובכל מקום שבו לא רק היסטוריה ושורשים קושרים ביננו, אלא גם חיי היומיום והעתיד..

השואה הייתה טרגדיה בלתי נתפסת של העם היהודי – כישלון אנושי גדול. היום  במקום לשמור על ענווה וכבוד לקורבנותיה, נעשים ניסיונות לחלק אותנו ליהודים ולפולנים. החוק שאושר על ידי הפרלמנט הפולני זהו חוק שלפיו אם נביע דעות המנוגדות להשקפת השלטון הנוכחי, ניענש בשלילת חירותנו. החוק נועד כדי לשלול את מעורבותם של פולנים בשואה וזו פעולה חסרת מחשבה שנעשתה על ידי פוליטיקאים המעוררים רגשות אנטישמיים – כל זה לא נעשה בשמנו.
יש הרבה אנשים שחושבים כמונו ומרגישים כעס בעקבות אותם אירועים.
#SOLIDARITYINTRUTH#TRUTHandRECONCILIATION

אנו עשויים לחוש מרירות,  אנו עשויים לחוש עצב, אנו עשויים לחוש זעם, אבל כולנו יחד רוצים לומר :  די להשתיק ודי לפלג לא נאפשר להרוס שנים של פעילות למען פיוס. רק האמת המלאה וסולידריות יכולות להוות בסיס לדו-קיום שלנו.

האמת היא שהגאווה בעקבות הפולניות והפולנים שעזרו ליהודים בגבורה, לא תוכל לסתיר את העוולות שנגרמו ליהודים בפולין, גם מצד אזרחי מדינתנו.  אנחנו רוצים לדעת את כל האמת על השואה, גם אם האמת כואבת. זכרם של מיליוני יהודים, אזרחי המדינה שנרצחו בזמן המלחמה, מלמד אותנו להפיק לקחים מעברנו המשותף.
כמו בעבר, גם היום מדובר בסולידריות. סולידריות בחיפוש אחר האמת  סולידריות עם צאצאי קורבנות השואה, סולידריות עם אלה שגורשו מהבית ב-1968,  -סולידריות כנגד האנטישמיות.
יש לנו יותר מאלף שנות היסטוריה משותפת, במשך מאות שנים יהודים היו ועודם פולנים . הם יצרו וממשיכים ליצור את מדינתנו המשותפת. האנטישמיות מכוונת גם נגדנו משום שהיא מכוונת נגד אנשים וחופש הדיבור. לכן אנחנו רוצים לומר בקול רם ותקיף: לא לאנטישמיות! לא   לעיוות ההיסטוריה!

לכן כיום  עלינו להתאחד סביב האמת על אותם זמנים נוראים   על מנת שלא יחזרו שוב לעולם. אמת וסולידריות – רק בדרך זו נוכל לחזור יחד אל מסלול הפיוס ששני עמנו זקוקים לו כל כך.


Podpisany przez przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego: / Signed by NGOs:
 1. A Million
 2. Akcja Demokracja
 3. Amnesty International
 4. Archiwum Osiatyńskiego / The Wiktor Osiatyński Archive
 5. Berliński Kongres Kobiet / Congress of Women Berlin
 6. Bydgoskie Forum Obywatelskie / Bydgoszcz Civic Forum
 7. Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
 8. Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć / Legal Aid Center The Halina Nieć
 9. Chrześcijanie dla Demokracji
 10. Demokracja Siemiatycze / Democracy Siemiatycze
 11. Dziewuchy Dziewuchom Węgorzewo
 12. FARSA Londyn
 13. Femini Berlin Polska
 14. Forum Dialogu / Forum for Dialogue
 15. Forum Kraków
 16. Forum Obywatelskiego Rozwoju / Civil Development Forum
 17. Front Gorzów FG 2018
 18. Fundacja Autonomia / Autonomy Foundation
 19. Fundacja Centrum Cyfrowe
 20. Fundacja Centrum Kultury Żydowskiej im. Rutki Laskier
 21. Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia
 22. Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego / Wladyslaw Slesicki Film Foundation
 23. Fundacja im. Bronisława Geremka / Foundation Prof. Bronislaw Geremek Centre
 24. Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego / Kazimierz Lyszczynski Foundation
 25. Fundacja im. Stefana Batorego / Stefan Batory Foundation
 26. Fundacja Instytut Studiów Strategicznych
 27. Fundacja Liberté!
 28. Fundacja Idealna Gmina
 29. Fundacja Judaica Centrum Kultury Żydowskiej Kraków / Judaica Foundation – Center for Jewish Culture
 30. Fundacja Krystyny Jandy na rzecz Kultury
 31. Fundacja Lege Pharmaciae
 32. Fundacja Łódzka Arka Demokracji
 33. Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER / Foundation for Equality and Emancipation STER
 34. Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej / The Foundation for Social Diversity
 35. Fundacjqa Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza
 36. Fundacja Otwarty Dialog / Open Dialog Foundation
 37. Fundacja Picture Doc
 38. Fundacja Pogranicze / Borderland Foundation
 39. Fundacja Polania
 40. Fundacja Pole Dialogu
 41. Fundacja Pozytywnych Zmian / The Foundation for Positive Changes
 42. Fundacja Rodzice Mają Głos
 43. Fundacja Równanie
 44. Fundacja Strefa Zieleni
 45. Fundacja Szkoła Liderów / The School for Leaders Foundation
 46. Fundacja Szkoła z Klasą
 47. Gildia Polskich Reżyserów Dokumentalnych
 48. Gildia Polskich Reżyserów i Reżyserek Teatralnych
 49. Gildia Reżyserów Polskich
 50. Grupa Artystyczna Teraz Poliż
 51. Helsińska Fundacja Praw Człowieka / Helsinki Foundation for Human Rights
 52. Inicjatywa #WolneSądy / #FreeCourts Initiative
 53. Inicjatywa “Nie w moim imieniu”
 54. INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa / Institute for Law and Society
 55. Instytut Spraw Publicznych / Institute of Public Affairs
 56. Kampania Przeciw Homofobii
 57. Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie / Club of Catholic Intelligentsia Warsaw
 58. Kobiety Filmu
 59. Komitet Obrony Demokracji / Comitee for the Defence of Democracy
 60. Komitet Obrony Demokracji (Region Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Lubuski, Łódzki, Małopolski, Mazowiecki, Opolski, Podhale, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski, Zachodniopomorski, UK, Polonia USA)
 61. Kongres Świeckości
 62. Konsorcjum Praktyk Postartystycznych
 63. Krytyka Polityczna / Political Critique
 64. Kultura Liberalna
 65. Kultura Niepodległa
 66. Lęborskie Dziewuchy
 67. Manifest Wolnej Polki
 68. Nowe Otwarcie Uniwersytetu
 69. Obywatele Kultury
 70. Obywatele Nauki / Citizens of Academia
 71. Obywatele Solidarnie w Akcji
 72. Obywatele RP
 73. Obywatele Dla Edukacji / Citizens for Education
 74. OdNowa
 75. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych / National Federation of Polish NGOs
 76. Ogólnopolski Strajk Kobiet / Polish Women on Strike
 77. Ogólnopolski Strajk Kobiet: Gryfino, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Jelenia Góra, Katowice, Kielce, Kraków, Koszalin, Lublin, Opole, Piła, Piotrków Trybunalski, Poznań, Puławy, Sanok, Sławno, Świnoujście, Warszawa, Węgorzewo, Wrocław, Zajęczniki, Zgorzelec, Zielona Góra
 78. OKO Press
 79. Polski PEN Club
 80. Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka
 81. Poznań Wolny Od Nienawiści / Poznań Free of Hatred
 82. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA / The Unit for Social Innovation and Research “Shipyard”
 83. Projekt:Polska
 84. Protest Kobiet
 85. Radomianie Dla Demokracji
 86. Radomska Inicjatywa Kobieca
 87. Sieć Obywatelska Watchdog Polska / Citizens Network Watchdog Poland
 88. Stowarzyszenie Demokratyczna RP
 89. Stowarzyszenie Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartość
 90. Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej
 91. Stowarzyszenie Filmowców Polskich
 92. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 93. Stowarzyszenie im. Jana Karskiego / Jan Karski Society
 94. Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy
 95. Stowarzyszenie Klon/Jawor / Klon/Jawor Association
 96. Stowarzyszenie Kongres Kobiet / Congress of Women
 97. Stowarzyszenie Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom
 98. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza / Love Does Not Exclude Association
 99. Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Niepodległej
 100. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
 101. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
 102. Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna
 103. Stowarzyszenie Stop Stereotypom
 104. Stowarzyszenie Studnia Pamięci
 105. Stowarzyszenie Śląskie Perły Rybnik
 106. Toruńskie Dziewuchy
 107. Towarzystwo Dziennikarskie
 108. Unia Polskich Teatrów
 109. Warszawskie Dziewuchy Dziewuchom
 110. Wspólna Zielona Góra
 111. Związek Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich Polska YWCA / Young Women’s Christian Association Poland